חברות בעמותה

דמי חבר שנתיים לעמותה לתושבי מטה אשר - 110 ₪

התשלום אחת לשנה (ינואר) במשרדי העמותה 

 בטלפון: 04-9109023

החברות בעמותה מקנה זכות להשתתפות בפעילויות

ולקבלת סבסוד על השירותים הניתנים בעמותה